A-SLOT偽物語

大当り確率-
メーカー名SAMMY
メーカーサイトhttp://www.sammy.co.jp/japanese/index.jsp