CRJ-RUSH4 RSJ

大当り確率-
確変中確率-
賞球
ラウンド
時短機能調査中
メーカー名ジェイビー